ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 สมัครออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทใช้เอกสารน้อย ไม่กำหนดแต่ต้องมีรายได้ประจำ ถึง 50000 บาท 36 เดือน ตรวจเช็คเลย

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ผ่าน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 2565

 

ถ้าพูดถึง ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 หลายคนคงนึกไปถึงโครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากของธนาคารออมสิน ที่เป็นมาตรการณ์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาก แต่เนื่องจากโครงการนั้นได้มีผู้สมัครเข้าร่วมจนครบจำนวนไปแล้ว หลายคนจึงเกิดข้อสงสัยว่า ยังมีสินเชื่อธนาคารออมสินอื่นๆอีกหรือไม่ที่เป็นเงินกู้ออมสินปล่อยสินเชื่อ 20000 และ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ซึ่งบทความนี้ก็จะแนะนำให้คุณรู้จักกับ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จากธนาคารออมสินนั่นเอง

 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000

 

โครงการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นอีกหนึ่งโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ที่เป็นนโยบายรัฐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือ เป็นเงินกู้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือ ชำระหนี้สินอื่นๆ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพ หรือ เริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเองผ่านการให้กู้ยืมเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตต่อไป โดยสามารถสมัครออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 ตัวนี้ได้เพื่อ

 

 • เป็นเงินทุน
 • เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับการประกอบอาชีพ
 • เป็นค่าใมช้จ่ายจำเป็นในการดำรงชีพ
 • ชำระหนี้สิน โดยมีเงื่อนไข คือ ห้ามนำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ NPLs ของธนาคารออมสิน และไม่นำไปลงทุนในสลากออมสิน แล้ะนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้อีกทอดหนึ่ง

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 เงื่อนไขอะไรบ้าง สมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ํา 2565 ได้หรือไม่

 

สำหรับโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 ล่าสุดตัวนี้ มีรายละเอียดเงินกู้ คือ

 

1 วงเงินกู้ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 64 ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

 

2 ระยะเวลาการกู้

 

 • การกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินในทุกๆปี
 • การกู้ระยะยาว 
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 3 ปี
 • วงเงินกู้ 50,001-100,000 บาท ไม่เกิน 5 ปี
 • วงเงินกู้ 100,001-200,000 บาท ไม่เกิน 8 ปี

 

3 หากต้องการชำระคืนช้ากว่ากำหนด ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน คือ 

 • หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ได้ไม่เกิน 8 ปี
 • หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ได้ไม่เกิน 5 ปี

4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

5 ต้องใช้หลักประกันในการกู้ยืม อย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ บุคคล หลักทรัพย์ หรือ หลักประกันทางธุรกิจ

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64หมดเขตวันไหน สามารถสมัครได้อย่างไร 2565

 

สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 2565 สามารถทำการสมัครได้ตลอด โดยไม่มีกำหนด โดยผู้สมัคร ออมสินปล่อนสินเชื่อ 50000 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
 2. เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน 
 3. เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ และต้องมีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 4. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อประกอบกัระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 5. มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้สะดวก
 6. มีสถานที่ประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยแน่นอน
 7. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาของธนาคารออมสินที่ยื่นขอกู้เงิน
 8. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เพียงแค่คุณมีคุณสมบัติตามนี้ ก็สามารถสมัครลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนได้แล้ว โดยสามารถสมัครได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ