กู้เงินออมสิน (ธนาคาร GSB) ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน 2022

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
กู้เงินออมสิน (ธนาคาร GSB) ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน 2022 กู้เงินกับธนาคารออมสิน:
สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน
จาก 7000 บาท ถึง 500000 บาท 1-60 เดือน ตรวจเช็คเลย

เงินกู้ฉุกเฉินออมสินรึธนาคาร GSB ที่ให้ใน 2022

หากคุณต้องการหาสินเชื่อของธนาคารออมสินรึอยากกู้เงินออมสิน ทางเราจะแนะนำสินเชื่อที่ธนาคารออมสินที่ออกมาเพื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ เพื่อให้คุณมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น หากคุณต้องการเงินกู้ทางออมสินก็มีมากมาย เช่น สินเชื่อเคหะสำหรับคนที่ต้องการมีบ้าน, สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือจะใช้ในการประกอบอาชีพ, สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชนหรือข้าราชการ เป็นต้น เห็นไหมการกู้เงินออมสินมีหลากหลายสินเชื่อให้คุณได้เลือกกัน

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับความกระทบจากไวรัสโคโรนา

สินเชื่อจากธนาคาร GSB สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

ทางธนาคาร GSB จะให้วงเงินสูงสุด 10,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยจะมีระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ระยะกู้เงินออมสิน 6 เดือนแรกจะปลอดการผ่อนชำระหนี้แล้วจะเริ่มชำระหนี้ในเดือนที่ 7 โดยจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้จนครบวงเงินที่ได้ทำการกู้เงินออมสินไป วิธีการสมัครจะต้องประกอบอาชีพอิสระและได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโคโรนา เช่น พ่อค้าแม่ค้า, รับจ้างทั่วไป, ขับแท็กซี่, มัคคุเทศก์ มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท มีที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนและสามารถติดต่อได้ เมื่อผ่านการอนุมัติจะมี SMS แจ้งผลและจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคุณภายใน 3 วัน

สินเชื่อธนาคารออมสินฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

ทางธนาคารออมสินจะให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ซึ่งคุณสมบัติจะต้องสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป เป้นผู้มีรายได้ประจำแต่ขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลงจากไวรัสโคโรนา มีที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนและสามารถติดต่อได้ มีการฝากเงินประเภทเผื่อเรียกกับธนาคาร ถ้ามีการตรวจสอบรายได้จากสรรพากร ซึ่งอัตราดอกเบี้ยคงที่ จะอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือน ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 1-2 คนหรืออาจจะมีหลักประกันประเภทอื่นๆที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ ระยะเวลาในการกู้เงินออมสิน จะไม่เกิน 3 ปีโดยจะผ่อนชำระ 36 งวดโดยหักเงินชำระหนี้จากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ วิธีการขอสินเชื่อ ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคารออมสิน ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว หลังจากนั้นธนาคารจะแจ้งให้ผู้สมัครสินเชื่อมายังสาขาเพื่อยื่นเอกสารในการขอกู้เงินออมสินโดยทางธนาคารจะพิจารณาเอกสารประมาณ 4-15 วันโดยจะขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้เงินกับธนาคาร GSB

เอกสารใช้ในการขอกู้เงินออมสิน

ในการเงินกู้ฉุกเฉินออมสินจะมีสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีทั้งของผู้กู้และคู่สมรส, เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญในการสมรส, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสินหรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้, สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้, เอกสารในการเดินบัญชี เป็นต้น

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 27/05/2022 by อาจารย์กู้เงิน